شروع خدمات آنالیزی در قالب آزمایشگاه مجاز غذا و دارو

توانمندی های آزمایشگاهی:

سيستم های  GC-FID/MSو  HPLCبه عنوان پيشرفته ترين تجهیزات اندازه گيري مواد در حد بسيار اندك مي باشند. اين روش به عنوان معتبر ترين روش مورد قبول آزمايشگاههاي رفرانس بين المللي براي اندازه گيري دقيق ويتامينها، اسيدهاي آمينه، مواد موثره ترکیبات طبیعی، داروها  و ديگر افزودني های مکملها مي باشند. خدمات آنالیزی قابل ارائه شرکت شتابدهنده زردبند به شرح زیر می باشند:

 • آنالیز GC-MS و GC-FID کلیه اسانس ها، مواد اولیه و مکمل ها
 • آنالیز کنترل کیفی گیاهان دارویی
 • آنالیز کنترل کیفی مکمل های غذایی، دارویی و فراورده های طبیعی (قرص، کپسول، سافت ژل و…)
 • آنالیز کنترل کیفی مواد اولیه
 • اندازه گيري کليه ويتامينهاي محلول در آب (B1, B2, B3, B5, C) و ويتامينهاي محلول در چربي(A, D, E, K)  در مکمل­هاي ويتامينه با روش HPLC
 • تعیین الگوی رهش مکمل های دارویی و غذایی
 • آنالیزهای تیتراسیون
 • اندازه گیری فنول تام، فلاونوئید تام، تانن تام و آلکالوئید تام ترکیبات طبیعی
 • آنالیز کنترل کیفی عصاره های خشک
 • لیست تجهیزات:
 • Gas Chromatograph with Mass Spectrometer Detector (GC/MS)
 • Gas Chromatograph with FID (GC/FID)
 • HPLC System with DAD
 • Stability Study Chamber
 • Dissolution Tester Unit
 • Spectrophotometer
 • Refractometer
 • Centrifuge
 • pH-meter
 • Rotary